More

    Thành phần các vị tham dự

    Công bố danh sách tham dự viên Thượng HĐGM về giới trẻ

    Danh sách 409 tham dự viên Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã được công bố hôm 15.09.2018, trong đó...

    Hot Topics