More

    Thánh nữ Mônica

    Lời Chúa ngày 27/8/2018

    Đạo đức giả (27-8-2017 – Thứ Hai: Thánh nữ Mônica) Lời Chúa: Mt 23, 13-22 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và người...

    Hot Topics