More

    Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Kontum năm 2018

    Video: Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Kontum năm 2018

    THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – GIÁO PHẬN KON TUM do Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, gần 180 linh mục...

    Hot Topics