More

    tấn phong Giám Mục 2018

    Tiểu sử Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

    Giám Mục Đương Nhiệm Công Giáo Việt Nam ***** Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị sinh ngày 15/08/1952: Sinh tại họ đạo Phú Gia, Hà Nội 1954–1963: Sống...

    Hot Topics