More

    Sấp mình tạ ơn

    Lời Chúa ngày 14/11/2018

    Sấp mình tạ ơn (14.11.2018 – Thứ Tư Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới...

    Hot Topics