More

    quý Cha đã qua đời

    Thánh lễ cầu nguyện cho quý Đức Cha, quý Cha đã qua đời

    WGPSG -- “Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục trong Tổng Giáo phận Sài Gòn đã qua đời hôm nay, còn...

    Hot Topics