More

    Quốc tế Giới trẻ

    Cùng Mẹ Maria, hướng về ngày Quốc tế Giới trẻ tại Panama

    Vatican. 25.03.2018 tại Quảng trường thánh Phêrô, vào cuối Lễ Lá, Đức Thánh Cha đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành cho cộng...

    Hot Topics