More

    Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội

    Đức cha Laurensô Chu Văn Minh từ chức

    Ngày 26-1-2019, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh, GM...

    Hot Topics