More

    Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ

    Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ người khác không?

    Hỏi: xin cha giải thích giúp thắc mắc dưới đây: Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ và sinh con cho...

    Hot Topics