More

  phong thánh

  Án phong thánh cho cha Raghiid Ganni và 3 phó tế Iraq bị giết có thể được bắt đầu

  Bộ Phong thánh đã tuyên bố Nihil Obstat (không có gì ngăn trở) trong việc cho phép bắt đầu tiến trình phong thánh cho...

  5 Vị Thánh Nhỏ Tuổi Nhất

  Sáng Chúa nhật ngày 13 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Maria hiện ra với 3 trẻ mục đồng tại...

  Án phong chân phước cho cha Jacques Hamel

  Một năm sau cái chết của Linh Mục Jacques Hamel. Phỏng vấn ĐC Dominique Lebrun, TGM Rouen Cách đây một năm ngày 26 tháng 7...

  Hot Topics