More

    Phó xứ Tân Định

    Cáo phó Cha Tôma NGUYỄN VĂN KHIÊM

    TOÀ TỔNG GIÁM MỤC 180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (84.28) 3930 3828 CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,...

    Hot Topics