More

    PHILIPPHÊ LÊ VĂN TÂM

    Thánh lễ an táng Thầy Phillip Lê Văn Tâm

    Anh em trong Tỉnh Dòng và người thân nhớ về Thầy: một Tu sĩ có nhiều năng khiếu, một tấm gương về lòng đạo...

    Cáo phó: Thầy PHILIPPHÊ LÊ VĂN TÂM

    Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh và tin thân xác loài người ngày sau sống lại chúng con kính báo: Thầy PHILIPPHÊ LÊ...

    Hot Topics