More

    Phêrô Nguyễn Quốc Phong

    Truyền chức Linh mục và Phó tế năm 2018

    Video: Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn 30.5.2018 Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse,...

    Hot Topics