More

    Phaolô Trần Văn Đông

    Thông báo thánh lễ truyền chức linh mục Phát Diệm năm 2018

    Đức cha Giuse Nguyễn Năng - GM Phát Diệm sẽ chủ sự Thánh lễ truyền chức linh mục cho các thầy Phó Tế có tên...

    Hot Topics