More

    Phaolô Hồ Công Hoan

    Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sắp có 08 Phó Tế

    Trong thư rao mang ký hiệu VTGT/302/18 của linh mục Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích ấn ký...

    Hot Topics