More

    Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm

    Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm

    Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). † CÁO...

    Hot Topics