More

    Phải đề phòng

    Lời Chúa ngày 1/12/2018

    Phải đề phòng (01.12.2018 – Thứ Bảy Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 34-36 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh...

    Hot Topics