More

    Ông Phêrô Trần Ngọc Cảnh

    Cáo phó: Cụ Phêrô Trần Ngọc Cảnh

    "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.  Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống" (Ga 11, 25) CÁO PHÓ Trong...

    Hot Topics