More

    ơn gọi

    Ơn gọi của Đức Phanxicô lúc 16 tuổi

    “Tôi không biết chuyện gì xảy ra”: Ngày 21 tháng 9 -1953, ngày lễ Thánh Mát-thêu, thanh niên trẻ Mario Bergoglio lúc đó mới 16...

    Hot Topics