More

    Ơn cứu độ cho muôn dân

    Lời Chúa ngày 29/12/2018

    Ơn cứu độ cho muôn dân (29.12.2018 – Thứ Bảy tuần Bát Nhật Giáng Sinh) Lời Chúa: Lc 2, 22-35 Khi đã đến ngày lễ thanh...

    Hot Topics