More

    Obando Bravo

    An táng Đức Hồng Y 92 tuổi

    Sinh ngày 02/02/1926 tại Libertad, thời học sinh Đức Hồng Y Obando Bravo theo học trường Dòng Salêdiêng mà sau này chính ngài trở...

    Hot Topics