More

    Nước Thiên Chúa

    Lời Chúa ngày 15/11/2018

    Nước Thiên Chúa (15.11.2018 – Thứ Năm Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Nước Thiên...

    Hot Topics