More

    Nunzio Sulprizio

    Chân phước Nunzio Sulprizio sẽ được phong hiển thánh ngày 14/10/2018

    VATICAN: Chân phước Nunzio Sulprizio sẽ được tôn phong hiển thánh vào ngày 14 tháng 10 năm nay, cùng một lần với 6 chân...

    Hot Topics