More

    Nữ tỳ hèn mọn

    Lời Chúa ngày 22/12/2018

    Nữ tỳ hèn mọn (22.12.2018 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 46-56 Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen...

    Hot Topics