More

    Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THANH LIÊN

    Cáo Phó: Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THANH LIÊN, SPC

    “Chúa là gia nghiệp đời con” (Tv 15) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh CHỊ EM DÒNG THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES TỈNH DÒNG HÀ NỘI...

    Hot Topics