More

    Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ KIM PHÚC

    Cáo phó: Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ KIM PHÚC

    CÁO PHÓ Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp  Trân trọng kính báo :  Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ KIM PHÚC Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1971...

    Hot Topics