More

    Nữ tu Marie Genevieve Nguyễn Thị Châu

    Thánh lễ an táng Nữ tu Marie Genevieve Nguyễn Thị Châu

    Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Trần Hữu Thành đã đề cao mẫu gương mà Chị Marie Genevieve đễ lại cho các...

    Hot Topics