More

    Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thành

    Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thành

    “Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con” (Tv 30) † CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh Hiệp hội...

    Hot Topics