More

  Nữ Tu ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG

  Lễ an táng Nữ Tu ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG

  Lễ an táng Nữ Tu ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG

  Thánh lễ an táng Nữ Tu ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG

  Lễ an táng Nữ Tu ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG 

  Cáo phó: Nữ Tu ANNA HOÀNG THỊ THU HỒNG

  Trong niềm tin vào Chúa Kit ô tử nạn và phục sinh. Hội dòng Mến Thánh Giá Huế trân trọng báo tin:

  Hot Topics