More

    nữ điều dưỡng giáo dân đầu tiên

    Hanna Chrzanowski, nữ điều dưỡng giáo dân đầu tiên được phong chân phước

    Ngày 28/04/2018, tại thành phố Cracovia của Ba lan, Đức Hồng y Angelo Amato, tổng trưởng Bộ phong thánh, đã chủ sự Thánh lễ...

    Hot Topics