More

  Nicôla Bùi Ðức Thể

  Giuse Tuân (1821-1861)

  Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Tuân, Sinh năm 1821 tại Trần Xá, Hưng Yên, Linh mục dòng Ða...

  Giuse Trần Văn Tuấn (1824-1862)

  Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Trần Văn Tuấn, Sinh năm 1824 tại Nam Ðiền, Nam Ðịnh, Giáo dân,...

  Giuse Phạm Trọng Tả (1792-1859)

  Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Phạm Trọng Tả (Cai), Sinh năm 1796 tại Quần Cống, Nam Ðịnh, Giáo...

  Giuse Nguyễn Văn Lựu (1790 -1854)

  Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long,Trùm họ, chết...

  Giuse Nguyễn Duy Khang (1832-1861)

  Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng, Dòng Ba Ða Minh; sanh 1832 tại Trà...

  Hot Topics