More

    Nicôla Bùi Ðức Thể

    Anê Lê Thị Thành (1781-1841)

    Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê), Phụ nữ có chồng; sinh năm 1781 tại Bái-Ðền, Thanh Hóa; chết rũ tù ngày 12 tháng...

    Hot Topics