More

    hôn xương thánh

    Quý Giám Mục Dâng Hương Kính Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu

    Các Giám Mục Dâng Hương Kính Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Trực tiếp Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II – 27/9/2018   https://conggiao24h.net/videos/truc-tiep-thanh-le-be-mac-hoi-nghi-thuong-nien-ky-ii-27-9-2018.html

    Hot Topics