More

    Giáo Hoàng Biển Đức 16

    Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 bị ngã

    VATICAN. Mặc dù bị trượt ngã trong tuần trước đây tại Đan viện Mẹ Giáo Hội (Mater Ecclesiae) ở Vatican, Đức nguyên Giáo Hoàng...

    Hot Topics