More

    Giáo Chủ Giáo Hội Assira Đông Phương

    ĐGH tiếp phái đoàn Đức Thượng Phụ Assira Đông Phương

    Sáng 9-11-2018, ĐTC đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Gewargis III, Giáo Chủ Giáo Hội Assira Đông Phương, cùng với phái đoàn. Ngài cầu...

    Hot Topics