More

    Giám quản tổng giáo phận Sài Gòn

    Kỷ niệm 2 năm giám mục | Giám quản tổng giáo phận Sài Gòn

    “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Câu 1 Cr 9,16 được Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản TGP TPHCM,...

    Hot Topics