More

    Giacôbê Ðỗ Mai Năm(1781-1838)

    Giacôbê Ðỗ Mai Năm(1781-1838)

    Giacôbê Ðỗ Mai Năm, Sinh năm 1781 tại Ðông Biên, Thanh Hóa, Linh mục, bị xử trảm ngày 12/08/1838 tại Bẩy Mẫu dưới đời...

    Hot Topics