More

    Giacôbê Bình

    Thánh lễ an táng cha GIUSE NGUYỄN QUANG HUY

    Bầu khí trầm buồn buông xuống giáo phận Nha Trang lúc 10 g 30 ngày 19 tháng 5 năm 2108 khi hay tin Cha...

    Hot Topics