More

    ghi danh dự tòng

    37 anh chị em ghi danh dự tòng tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội

    Sáng Chúa Nhật I Mùa Chay, ngày 10 tháng 3 năm 2019, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục (TGM)...

    Hot Topics