More

    Ga 7: 40-53

    Lời Chúa ngày 6/4/2019

    Ông này là Đấng Kitô (6.4.2019 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng,...

    Hot Topics