More

    Ga 7: 1-2.10.25-30

    Lời Chúa ngày 5/4/2019

    Giờ của Người chưa đến (5.4.2019 – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 7, 1-2.10.25-30 Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong...

    Hot Topics