More

    Ga 6: 54a.60-69

    Lời Chúa ngày 26/8/2018

    Lời ban sự sống (26-8-2018 – Chúa Nhật 21 Thường Niên B) Lời Chúa: Ga 6, 54a.60-69 Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt...

    Hot Topics