More

    Ga 6 51.60-69

    Lời Chúa ngày 10/5/2019

    Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống (10.5.2019 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6,...

    Hot Topics