More

    Ga 6: 24-35

    Lời Chúa ngày 5 tháng 8 năm 2018

    Bánh đích thực (5-8-2018 – Chúa Nhật 18 Thường niên B) Lời Chúa: Ga 6, 24-35 Khi dân chúng thấy Ðức Giêsu cũng như các môn...

    Hot Topics