More

    Ga 5: 1-3a.5-16

    Lời Chúa ngày 2/4/2019

    Muốn trở nên lành mạnh (2.4.2019 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 1-3a.5-16 Nhân dịp lễ của người Do thái, Ðức...

    Hot Topics