More

    Ga 19: 31-37

    Lời Chúa ngày 8 tháng 6 năm 2018

    Màu cùng nước chảy ra Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá...

    Hot Topics