More

    Ga 16: 20-23a

    Lời Chúa ngày 11-5-2018

    Lòng anh em sẽ vui Lời Chúa: Ga 16, 20-23a     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em: anh em...

    Hot Topics