More

    Ga 15: 12-17

    Suy niệm lời Chúa 4.5.2018

    Yêu thương nhau như Thầy  Lời Chúa: Ga 15, 12-17     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh...

    Hot Topics