More

    Ga 14: 21-26

    Suy niệm lời Chúa Thứ Hai Tuần 5 Phục sinh 30.4.2018

    Yêu mến, đến và ở lại Lời Chúa: Ga 14, 21-26     Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều...

    Hot Topics