More

    Ga 11: 25

    Cáo Phó: Thân mẫu của Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục

    “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).  CÁO PHÓ Trong...

    Hot Topics